Menu

Polityka prywatności

1. Po co jest ta informacja ?

Niniejszą informację przygotowaliśmy ze względu na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Chcemy aby mieli Państwo pewność iż przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie jest zgodne z prawem, oraz jakie przysługują Państwu prawa związane z "RODO".

2. Skąd Państwa dane osobowe u Nas?

Państwa dane osobowy otrzymaliśmy w związku z korzystaniem z naszych usług, w związku z korzystaniem z naszych serwisów internetowych, a także w wyniku kontaktu z naszą firmą WebCat Marcin Kot, m.in. za pomocą formularzy kontaktowych czy telefonu.

3. Co oznacza, iż WebCat Marcin Kot jest administratorem Państwa danych osobowych?

Firma WebCat Marcin Kot jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO. Firma WebCat Marcin Kot ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych.

4. W jaki sposób się skontaktować z WebCat Marcin Kot w spawie danych osobowych ?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres WebCat Marcin Kot, Ul. Szopena 11/15, 48-300 Nysa lub mailowo: biuro@webcat24.pl.

5. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, której Państwo są stroną, lub też inne działania przed zawarciem umowy. Państwa dane są także przetwarzane w związku z normalnym trybem funkcjonowania firmy i naszych serwisów www. Oznacza to tyle, że dane przekazane przez Państwa drogą mailową lub telefoniczną również są przetwarzane. Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: sprzedaży towarów lub usług, serwisu posprzedażnego, świadczenia usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność tego procesu do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO). 

Podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  WebCat Marcin Kot a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celach przedstawionych w poniższym wypunktowaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO:

 • marketing usług WebCat Marcin Kot;
 • poprawa jakości sprzedawanych przez WebCat Marcin Kot towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;
 • zarządzanie aktywnością na stornach internetowych  WebCat Marcin Kot, w tym jej monitorowanie, analiza ruchu sieciowego i inne.
 • obsługa kontaktów nie mających związku z realizacją umowy;

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO).  Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

Jeśli zbieranie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże należy pamiętać iż podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W określonych przypadkach możemy wymagać podania określonych przez przepisy danych osobowych na przykład numeru NIP. Odmowa podania danych niezbędnych do zawarcia umowy będzie uniemożliwiała zawarcia umowy.

7. Jakie podmioty poza WebCat Marcin Kot mają dostęp do Państwa danych osobowych

Zgodnie z prawem Państwa dane mogą być udostępniane nastepującym podmiotom:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy (na przykład firmy obsługujące nasze bazy danych);
 • podmiotom powiązanym z WebCat Marcin Kot;
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane tak długo jak jest to konieczne z uwagi na realizację danej umowy lub przepisy prawa. W przypadku danych wykorzystywanych do innych celów przechowywane są do momentu wpłynięcia sprzeciwu lub prośby o usunięcie Państwa danych osobowych.

9. Profilowanie Państwa danych osobowych.

Nasza firma dokonuje profilowania Państwa danych osobowych, co oznacza, iż będziemy je automatycznie analizować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących preferencji, zainteresowań itp. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

10. Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie przetwarzania danych?

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez WebCat Marcin Kot, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych ;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich  ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO); 
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 • Prawo sprzeciwu
  W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie WebCat Marcin Kot lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. WebCat Marcin Kot nie będa już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Skarga do organu nadzorczego
  Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez WebCat Marcin Kot danych osobowych.

11. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

12. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).

Podczas poruszania się po stronie www.webcat24.pl pewne informacje mogą zostać zebrane w sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Uzyskane dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Istnieje możliwość zmiany ustawień w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies. Aby dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, należy:

Google Chrome - informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Microsoft Internet Explorer - informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Mozilla Firefox - informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Opera - informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Safari - informacje dotyczące ustawień cookies znajdziesz tutaj.

Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Najnowsze realizacje

 • GoodMills Polska Sp. z o.o.

  WWW.GOODMILLS.PL - strona dla największego producenta mąki w Europie. Producent m.in. znanej każdemu mąki "Basia". Serwis internetowy wykorzystujący moc efektów javascript i css v.3.
  Link do strony (KLIK)

 • Sklep internetowy SigaSiga Shop

  WWW.SIGASIGASHOP.PL - sklep internetowy z oryginalnnymi greckimi produktami spożywczymi premium. Sklep oparty na silniku prestashop
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa NeissePflege24

  WWW.NEISSEPFLEGE24.PL - licencjonowana agencja pośrednictwa pracy tymczasowej. Strona firmowa z możliwością zarejestrowania się w bazie potencjalnych pracowników.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa GoodMills Professional

  WWW.GOODMILLSPROFESSIONAL.PL - już druga strona dla największego w Europie producenta mąki. Tym razem nie strona firmowa, a dla branży HoReCa
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Cleanos.pl

  WWW.CLEANOS.PL - strona dla firmy zajmującej się profesjonalnym czyszczeniem ciśnieniowym budynków i powierzchni płaskich. Firma działa głównie na terenie województw opolskiego i dolnośląskiego. Serwis typu "ONE PAGE" z nowoczesnym layoutem.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona www Regionalnego Centrum Doradztwa Rolniczego w Nysie

  WWW.AGROREGION.NYSA.PL - strona typu One Page dla Regionalnego Centrum Doradztwa Rolniczego. Strona ma na celu zaprezentować skrócony opis działaności Centrum, oraz umożliwić szybki kontakt.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Psycholog Magdy Baranowskiej

  WWW.MAGDABARANOWSKA.NYSA - strona psychoterapeuty Magdy Baranowskiej. Pani Magda jest jednym z najlepszych psychologów w regionie. Gabinet usytuowany jest w ścisłym centrum miasta. Strona ma charakter informacyjny, posiada układ typu landing page.
  Link do strony (KLIK)

 • Biuro Rachunkowe UNIVERSUM

  WWW.BRU.COM.PL - Strona internetowa dla Biura Rachunkowego UNIVERSUM. Na stronie jest system dla Klientów biura, którzy wpisujac swój numer NIP i hasło mogą sprawdzić jakie mają składki do zapłacenia.
  Link do strony (KLIK)

 • Sklep Internetowy BLS Firany

  WWW.SKLEP.BLSFIRANY.PL - sklep internetowy z bardzo szerokim asortymentem. Tysiące zasłon, firan i innych elementów dekoracju wnętrz. Sklep na szablonie indywidualnym z wieloma ciekawymi rozwiązanimi javascript.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

  WWW.PRW-ASP.COM - strona dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dla Pracowni Relacji Wizualnych. Koncentracja głównie na dodawaniu newsów, prosty, minimalistyczny szablon.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Studio Drewna

  WWW.STUDIO-DREWNA.COM.PL - strona firmy posiadającej bogatą ofetę z zakresu budowy zadaszeń tarasów, żaluzji i rolet, domków całorocznych narzędziowych.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Szeregowiec Pieseł

  WWW.SZEREGOWIECPIESEL.PL - firma zajmująca się szkoleniem psów w Warszawie, dzielnica Piaseczno. Piękna, kolorowa strona według pomysłu pani Dominiki :
  Link do strony (KLIK)

WebCat Team:

Nie jest możliwe świadczyć dobre usługi bez dobrego zespołu ludzi. Firma WebCat współpracuje z najlepszymi fachowcami w swojej branży z całej Polski! Mamy też szereg firm partnerskich wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach internetowego rzemiosła. Korzystając usług firmy WebCat, masz gwarancję, że jesteś w najlepszych rękach!