Menu

Regulamin usługi hostingowej

I. Definicje i postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług hostingowych, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, zwanym dalej „Usługodawcą” jest WebCat Marcin Kot z siedzibą w Nysie, ul. Szopena 11/15; 48-300 Nysa

3. „Abonentem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) korzystający z usługi hostingowej świadczonej przez firmę WebCat Marcin Kot.

4. „Usługa hostingowa” to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Abonenta, polegająca na udostępnieniu Abonentowi za pośrednictwem sieci Internet części powierzchni dyskowej serwera i uruchomieniu na nim określonych usług, zgodnie z parametrami danej usługi hostingowej podanymi na stronach internetowych Usługodawcy (https://www.webcat24.pl/).

5. „Okres rozliczeniowy” to okres określony w ofercie Usługodawcy, na który Abonent zawarł na podstawie niniejszego regulaminu umowę o świadczenie usług hostingowych. Minimalny okres rozliczeniowy to 1 rok czasu.

II. Warunki zawierania i rozwiązania umowy

1. Opłacenie faktury wystawionej przez Usługodawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług hostingowych na okres określony w polu "Nazwa towaru/usługi". W w/w polu określona jest też wielkość serwera która będzie udostępniana Abonentowi w ramach umowy.

2. Zawarcie umowy poprzez opłacenie faktury jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Abonentowi, który zawarł umowę o świadczenie usług hostingowych, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@webcat24.pl z kontaktowego adresu e-mail oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy, które wchodzi w życie 1 miesiąc od otrzymania wypowiedzenia umowy. Abonent nie otrzymuje zwrotu za niewykorzystany okres abonamentowy.

5. Rozwiązanie umowy przez Abonenta następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy pocztą elektroniczną na adres biuro@webcat24.pl z kontaktowego adresu e-mail Abonenta.

6. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Abonenta. Rozwiązanie umowy wchodzi w życie 1 miesiąc od momentu wysłania wypowiedzenia. Usługodawca nie ma obowiązku zwracać Abonentowi kwoty za niewykorzytany okres abonamentowy.

7. Zarówno Abonent jak i Usługodawca nie mają obowiązku podawania przyczyny rozwiązania umowy.

8. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub po odstąpieniu od zawartej umowy Usługodawca usuwa wszystkie dane umieszczone na wydzielonej dla Abonenta powierzchni dyskowej serwera.

III. Warunki świadczenia usługi

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania oprogramowania instalowanego przez Abonenta, a także skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł dostępu umożliwiających m.in. zmianę konfiguracji usługi lub zawartości plików i baz danych umieszczonych na serwerze.

2. Abonent zobowiązuje się korzystać z usługi zgodnie z polskim prawem i z jej przeznaczeniem i nie podejmować działań polegających w szczególności na:

a) umieszczaniu na serwerze treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie, nawołującymi do przemocy, nienawiści, zawierającymi sceny pornograficzne z udziałem dzieci lub zwierząt), normami społecznymi i obyczajowymi,

b) świadomym lub nieświadomym działaniu na szkodę innych Użytkowników (np. rozsyłania masowej korespondencji, tzw. SPAM), a także podejmowaniu innych działań na szkodę Usługodawcy,

c) umieszczeniu na serwerze takich elementów, jak np. trackery sieci P2P, serwery proxy, programy typu RapidLeech, strony o tematyce warezowej, gry przeglądarkowe,

d) przeniesieniu na osoby trzecie prawa do korzystania z usługi bez zgody i wiedzy Usługodawcy,

e) świadomym lub nieświadomym powodowaniu niestabilności systemu usług hostingowych,

f) świadomym lub nieświadomym działaniu prowadzącym do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

g) naruszeniu praw osób trzecich, w szczególności naruszaniu praw autorskich.

3. Usługodawca ma prawo w każdym czasie wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia techniczne mające na celu uniemożliwienie Abonamentowi podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub zaistnieniu okoliczności prowadzących do niestabilności systemu usług hostingowych Usługodawcy jest on uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi hostingowej na rzecz Abonenta lub częściowym ograniczeniem jej funkcjonalności, a także do podejmowania innych działań mających zapobiegać skutkom naruszenia regulaminu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta.

5. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usługi hostingowej na rzecz Abonenta, o ile nie doszło do naruszania przez Abonenta postanowień niniejszego regulaminu.

6. Usługodawca udostępnia w ramach usługi hostingowej mechanizmy informatyczne pozwalające na samodzielne tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie z niej danych przez Abonenta. Usługodawca zaleca Abonentowi tworzenie własnej kopii zapasowej za pomocą udostępnionych mechanizmów informatycznych.

7. Usługodawca nie jest zobowiązany do tworzenia kopii zapasowej danych z serwera Abonenta, chyba że ustalenia między stronami stanowią inaczej.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu, konserwacji sprzętu lub aktualizacji oprogramowania, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b) wysyłania na konta poczty elektronicznej podane przez Abonenta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach i promocjach Usługodawcy.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki będzie wykorzystywana usługa hostingowa, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na serwerze Abonenta, przerwy w funkcjonowaniu usług, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania), na które, pomimo dołożenia należytej staranności, Usługodawca nie miał wpływu.

10. Wysokość roszczenia Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości wniesionej przez Abonenta opłaty za świadczenie usługi hostingowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą roszczenia.

11. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona.

12. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji usługi.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, musi być sporządzona w formie pisemnej i określać:

a) Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b) nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie.

Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji i jego uzasadnienie.

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach internetowych Usługodawcy i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą.

2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wprowadzić nowy regulamin świadczenia usług hostingowych albo dokonać zmian w treści obowiązującego regulaminu.

3. O wprowadzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Abonenta przesyłając mu na wskazany przez niego do korespondencji adres poczty elektronicznej e-mail z treścią nowego regulaminu (a w przypadku zmiany regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach) i odnośnik do strony internetowej zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzane zmiany.

4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronach internetowych Usługodawcy, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

5. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej z Abonentem umowy o świadczenie usług hostingowych wymaga zgody Usługodawcy.

6. Do umów zawartych z Usługodawcą na podstawie niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Skontaktuj się z nami

+48 570 038 347
biuro@webcat24.pl
Ul. Szopena 11 lok. 15
48-300 Nysa

Najnowsze realizacje

 • GoodMills Polska Sp. z o.o.

  WWW.GOODMILLS.PL - strona dla największego producenta mąki w Europie. Producent m.in. znanej każdemu mąki "Basia". Serwis internetowy wykorzystujący moc efektów javascript i css v.3.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa LtdPflege24

  WWW.LTDPFLEGE24.DE - strona na rynek niemiecki, dla firmy zajmującej się opieką osób starszych. Wyróżnia ją nowoczesny design oraz mnogość zastosowanych rozwiązań javascriptowych. W zakładce "Fragebogen" znajduje się rozbudowany, kilkustronicowy formularz zgłoszeniowy.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Cleanos.pl

  WWW.CLEANOS.PL - strona dla firmy zajmującej się profesjonalnym czyszczeniem ciśnieniowym budynków i powierzchni płaskich. Firma działa głównie na terenie województw opolskiego i dolnośląskiego. Serwis typu "ONE PAGE" z nowoczesnym layoutem.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Naprawa Tapicerki Skórzanej

  WWW.NAPRAWA-TAPICERKI-SKORZANEJ.PL - nowoczesna strona firmowa typu "One Page" dla firmy zajmującej się naprawą tapicerki skórzanej. Strona z panelem do zarządzania treścią, niezwykle elegancka, oparta na wysokiej jakości zdjęciach przekazanych od Klienta.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Psycholog Magdy Baranowskiej

  WWW.MAGDABARANOWSKA.NYSA - strona psychoterapeuty Magdy Baranowskiej. Pani Magda jest jednym z najlepszych psychologów w regionie. Gabinet usytuowany jest w ścisłym centrum miasta. Strona ma charakter informacyjny, posiada układ typu landing page.
  Link do strony (KLIK)

 • Sklep Internetowy BLS Firany

  WWW.SKLEP.BLSFIRANY.PL - sklep internetowy z bardzo szerokim asortymentem. Tysiące zasłon, firan i innych elementów dekoracju wnętrz. Sklep na szablonie indywidualnym z wieloma ciekawymi rozwiązanimi javascript.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona CUDEM

  WWW.CUDEM.PL - Ciało, Umysł, Dusza, Emocje, Miłość - CUDEM. Strona gabinetu holistycznego. Ajurweda i Psychoterapia. Strona z panelem CMS, oryginalny projekt graficzny, świetne logo.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Rodokwiat

  WWW.RODOKWIAT.PL - strona Gospodarstwa Szkółkarskiego Rodokwiat zajmującego się uprawą Rododendronów i innych kwiatów. Na stronie przedstawiona jest oferta Gospodarstwa, cennik (zabezpieczony hasłem) i wszelkie inne potrzebne informacje.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Kuczer

  WWW.KUCZER.PL - strona dla firmy oferującej przewozy do Niemiec i krajów Beneluxu w ekskluzywnych warunkach. W zakładce rezerwacja jest stworzony na życzenie Klienta system rezerwacji przewozów.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa TerapiaRekiOdReki

  WWW.TERAPIAREKIODREKI.PL - strona dla nyskiej firmy prowadzącej zajęcia z dziećmi. Pozytywka - bo tak nazywa się firma - specjalizuje się w Sensoplastyce i Terapii Ręki.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Bormix

  WWW.BORMIX.PL - firma Bormix wynajmuje samochody dostawcze do 3.5 tony. Stworzyliśmy dla niej niewielką stronę firmową, która udowadnia, iż czasem niewielki serwis jest w stanie atrakcyjnie zaprezentować firmę w internecie.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa 3MLeasing

  WWW.3MLEASING.PL - profesjonaliści w każdym calu, jeśli chodzi o leasing pojazdów. Potrzebowali więc profesjonalnej strony internetowej. Taką też dostarczyliśmy, ku obopulnej satysfakcji :
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa NeissePflege24

  WWW.NEISSEPFLEGE24.PL - licencjonowana agencja pośrednictwa pracy tymczasowej. Strona firmowa z możliwością zarejestrowania się w bazie potencjalnych pracowników.
  Link do strony (KLIK)

 • Sklep Mhunt.pl

  WWW.MHUNT.PL - całkowicie nowy design dla sklepu internetowego Mhunt.pl. Sklep jest bardziej przejrzysty, nowocześniejszy, dostosowuje się do urządzeń mobilnych.
  Link do strony (KLIK)

E-marketing a SEO

Czy zadajesz sobie pytanie, po co w ogóle korzystać z narzędzi e-marketingu, skoro lepiej zainwestować w pozycjonowanie i potem przy znacznie mniejszym nakładzie kosztów mieć dobrą pozycję w Google? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: e-marketing, czyli GoogleAdWords czy Facebook Ads, działa natychmiast! Pozycjonowanie z kolei, jest procesem długotrwałym.
Dla przykładu: na dane słowo kluczowe można uruchomić reklamę w dosłownie godzinkę (po uprzednim przygotowaniu odpowiednich opisów i fraz) i link do naszej witryny będzie się wyświetlał na pierwszych miejscach w wynikach pozycjonowania. Ma to niebagatelne znaczenie szczególnie w przypadku gdy mamy jakiś nowy produkt, czy event i chcemy aby klienci dotarli do niego "na już" a nie za kilka miesięcy.
Dlatego zalecamy korzystanie z oferty e-marketingu, w przypadkach szczególnych lub też w początkowej fazie pozycjonowania strony.