Menu

Regulamin usługi hostingowej

I. Definicje i postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług hostingowych, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, zwanym dalej „Usługodawcą” jest WebCat Marcin Kot z siedzibą w Nysie, ul. Szopena 11/15; 48-300 Nysa

3. „Abonentem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) korzystający z usługi hostingowej świadczonej przez firmę WebCat Marcin Kot.

4. „Usługa hostingowa” to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Abonenta, polegająca na udostępnieniu Abonentowi za pośrednictwem sieci Internet części powierzchni dyskowej serwera i uruchomieniu na nim określonych usług, zgodnie z parametrami danej usługi hostingowej podanymi na stronach internetowych Usługodawcy (https://www.webcat24.pl/).

5. „Okres rozliczeniowy” to okres określony w ofercie Usługodawcy, na który Abonent zawarł na podstawie niniejszego regulaminu umowę o świadczenie usług hostingowych. Minimalny okres rozliczeniowy to 1 rok czasu.

II. Warunki zawierania i rozwiązania umowy

1. Opłacenie faktury wystawionej przez Usługodawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług hostingowych na okres określony w polu "Nazwa towaru/usługi". W w/w polu określona jest też wielkość serwera która będzie udostępniana Abonentowi w ramach umowy.

2. Zawarcie umowy poprzez opłacenie faktury jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Abonentowi, który zawarł umowę o świadczenie usług hostingowych, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@webcat24.pl z kontaktowego adresu e-mail oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy, które wchodzi w życie 1 miesiąc od otrzymania wypowiedzenia umowy. Abonent nie otrzymuje zwrotu za niewykorzystany okres abonamentowy.

5. Rozwiązanie umowy przez Abonenta następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy pocztą elektroniczną na adres biuro@webcat24.pl z kontaktowego adresu e-mail Abonenta.

6. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Abonenta. Rozwiązanie umowy wchodzi w życie 1 miesiąc od momentu wysłania wypowiedzenia. Usługodawca nie ma obowiązku zwracać Abonentowi kwoty za niewykorzytany okres abonamentowy.

7. Zarówno Abonent jak i Usługodawca nie mają obowiązku podawania przyczyny rozwiązania umowy.

8. Niezwłocznie po rozwiązaniu lub po odstąpieniu od zawartej umowy Usługodawca usuwa wszystkie dane umieszczone na wydzielonej dla Abonenta powierzchni dyskowej serwera.

III. Warunki świadczenia usługi

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania oprogramowania instalowanego przez Abonenta, a także skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł dostępu umożliwiających m.in. zmianę konfiguracji usługi lub zawartości plików i baz danych umieszczonych na serwerze.

2. Abonent zobowiązuje się korzystać z usługi zgodnie z polskim prawem i z jej przeznaczeniem i nie podejmować działań polegających w szczególności na:

a) umieszczaniu na serwerze treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie, nawołującymi do przemocy, nienawiści, zawierającymi sceny pornograficzne z udziałem dzieci lub zwierząt), normami społecznymi i obyczajowymi,

b) świadomym lub nieświadomym działaniu na szkodę innych Użytkowników (np. rozsyłania masowej korespondencji, tzw. SPAM), a także podejmowaniu innych działań na szkodę Usługodawcy,

c) umieszczeniu na serwerze takich elementów, jak np. trackery sieci P2P, serwery proxy, programy typu RapidLeech, strony o tematyce warezowej, gry przeglądarkowe,

d) przeniesieniu na osoby trzecie prawa do korzystania z usługi bez zgody i wiedzy Usługodawcy,

e) świadomym lub nieświadomym powodowaniu niestabilności systemu usług hostingowych,

f) świadomym lub nieświadomym działaniu prowadzącym do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

g) naruszeniu praw osób trzecich, w szczególności naruszaniu praw autorskich.

3. Usługodawca ma prawo w każdym czasie wprowadzać dodatkowe zabezpieczenia techniczne mające na celu uniemożliwienie Abonamentowi podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub zaistnieniu okoliczności prowadzących do niestabilności systemu usług hostingowych Usługodawcy jest on uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi hostingowej na rzecz Abonenta lub częściowym ograniczeniem jej funkcjonalności, a także do podejmowania innych działań mających zapobiegać skutkom naruszenia regulaminu, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Abonenta.

5. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usługi hostingowej na rzecz Abonenta, o ile nie doszło do naruszania przez Abonenta postanowień niniejszego regulaminu.

6. Usługodawca udostępnia w ramach usługi hostingowej mechanizmy informatyczne pozwalające na samodzielne tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie z niej danych przez Abonenta. Usługodawca zaleca Abonentowi tworzenie własnej kopii zapasowej za pomocą udostępnionych mechanizmów informatycznych.

7. Usługodawca nie jest zobowiązany do tworzenia kopii zapasowej danych z serwera Abonenta, chyba że ustalenia między stronami stanowią inaczej.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu, konserwacji sprzętu lub aktualizacji oprogramowania, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b) wysyłania na konta poczty elektronicznej podane przez Abonenta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach i promocjach Usługodawcy.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki będzie wykorzystywana usługa hostingowa, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na serwerze Abonenta, przerwy w funkcjonowaniu usług, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania), na które, pomimo dołożenia należytej staranności, Usługodawca nie miał wpływu.

10. Wysokość roszczenia Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości wniesionej przez Abonenta opłaty za świadczenie usługi hostingowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą roszczenia.

11. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona.

12. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji usługi.

13. Usługodawca w ramach świadczenia usługi hostingowej oferuje również pomoc techniczną dla Klientów która funkcjonuje na niżej wymienionych zasadach:

a) obowiązkowo zgłoszenie potrzeby wsparcia technicznego powinno być dokonane przez Abonenta w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy biuro@webcat24.pl. Wiadomość musi zawierać dokładny opis problemu. Zgłoszenie problemu telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS nie zwalnia Abonenta z obowiązku wysłania wiadomości e-mail z opisem problemu,

b) Usługodawca ma 24 godziny na wysłanie odpowiedzi Abonentowi na wiadomość dotyczącą zgłaszanego problemu. W przypadku okresu urlopowego czy weekendu czas ten wynosi 48 godzin.

c) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewnetualne przekroczenie wyznaczonego czasu na odpowiedź.

14. Zakres świadczenia pomocy technicznej:

a) Pomoc techniczna obejmuje:

- wsparcie obsługi panelu Direct Admin polegające na objaśnieniu Abonentowi na jego wyraźne życzenie jak wykonać daną operację (przykładowo: założyć skrzynkę e-mail, zresetować hasło, założyć bazę danych, etc.). Objaśnienie realizowane jest w formie telefonicznej, mailowej, lub nagranego filmiku instruktażowego.
WAŻNE! Objaśnianie danej kwestii jest darmowe o ile prośba pojawia sie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Czyli przykładowo: jeżeli abonent poprosi o objaśnienie jak zakładać skrzynkę mailową i pomoc techniczna zostanie mu udzielona, a następnie za miesiąc zwróci się z taką samą prośbą, wówczas za ponowne objaśnienie Usługodawca ma prawo naliczyć opłatę.

- rozwiązywanie problemów technicznych powstałych w skutek awarii serwera lub jego niewłaściego funkcjonowania.

b) Pomoc techniczna nie obejmue:

- konfiguracji, aktualizacji, instalacji oraz modyfikacji skryptów (w tym także reguł mod_rewrite) i systemów CMS, np. WordPress (niezależnie od tego czy były instalowane przez nasze kreatory instalacji);

- wsparcia technicznego dla usług zewnętrznych;

- wsparcia technicznego dla aplikacji zewnętrznych

- wsparcia technicznego z zakresu konfiguracji programów pocztowych (Outlook, Thunderbird, i wszelkich innych), za wyjątkiem podania danych niezbędnych Abonentowi do poprawnej konfiguracji (tj. e-mail, hasło, serwery poczty przychodzącej, serwery poczty wychodzącej);

- migracji danych do innej firmy hostingowej;

- porad dot. działania zewnętrznych serwisów, np. pozycjonowania czy indeksowania stron w wyszukiwarkach internetowych (taką usługę można zamówić oddzielnie).

- wszelkich innych usług nie wymienionych w punkcie 14a.


IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, musi być sporządzona w formie pisemnej i określać:

a) Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b) nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie.

Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji i jego uzasadnienie.

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach internetowych Usługodawcy i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą.

2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wprowadzić nowy regulamin świadczenia usług hostingowych albo dokonać zmian w treści obowiązującego regulaminu.

3. O wprowadzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Abonenta przesyłając mu na wskazany przez niego do korespondencji adres poczty elektronicznej e-mail z treścią nowego regulaminu (a w przypadku zmiany regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach) i odnośnik do strony internetowej zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzane zmiany.

4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronach internetowych Usługodawcy, o ile Abonent, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

5. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartej z Abonentem umowy o świadczenie usług hostingowych wymaga zgody Usługodawcy.

6. Do umów zawartych z Usługodawcą na podstawie niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Skontaktuj się z nami

+48 570 038 347
biuro@webcat24.pl
Ul. Szopena 11 lok. 15
48-300 Nysa

Najnowsze realizacje

 • GoodMills Polska Sp. z o.o.

  WWW.GOODMILLS.PL - strona dla największego producenta mąki w Europie. Producent m.in. znanej każdemu mąki "Basia". Serwis internetowy wykorzystujący moc efektów javascript i css v.3.
  Link do strony (KLIK)

 • Sklep internetowy SigaSiga Shop

  WWW.SIGASIGASHOP.PL - sklep internetowy z oryginalnnymi greckimi produktami spożywczymi premium. Sklep oparty na silniku prestashop
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa NeissePflege24

  WWW.NEISSEPFLEGE24.PL - licencjonowana agencja pośrednictwa pracy tymczasowej. Strona firmowa z możliwością zarejestrowania się w bazie potencjalnych pracowników.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa GoodMills Professional

  WWW.GOODMILLSPROFESSIONAL.PL - już druga strona dla największego w Europie producenta mąki. Tym razem nie strona firmowa, a dla branży HoReCa
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Cleanos.pl

  WWW.CLEANOS.PL - strona dla firmy zajmującej się profesjonalnym czyszczeniem ciśnieniowym budynków i powierzchni płaskich. Firma działa głównie na terenie województw opolskiego i dolnośląskiego. Serwis typu "ONE PAGE" z nowoczesnym layoutem.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona www Regionalnego Centrum Doradztwa Rolniczego w Nysie

  WWW.AGROREGION.NYSA.PL - strona typu One Page dla Regionalnego Centrum Doradztwa Rolniczego. Strona ma na celu zaprezentować skrócony opis działaności Centrum, oraz umożliwić szybki kontakt.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Psycholog Magdy Baranowskiej

  WWW.MAGDABARANOWSKA.NYSA - strona psychoterapeuty Magdy Baranowskiej. Pani Magda jest jednym z najlepszych psychologów w regionie. Gabinet usytuowany jest w ścisłym centrum miasta. Strona ma charakter informacyjny, posiada układ typu landing page.
  Link do strony (KLIK)

 • Biuro Rachunkowe UNIVERSUM

  WWW.BRU.COM.PL - Strona internetowa dla Biura Rachunkowego UNIVERSUM. Na stronie jest system dla Klientów biura, którzy wpisujac swój numer NIP i hasło mogą sprawdzić jakie mają składki do zapłacenia.
  Link do strony (KLIK)

 • Sklep Internetowy BLS Firany

  WWW.SKLEP.BLSFIRANY.PL - sklep internetowy z bardzo szerokim asortymentem. Tysiące zasłon, firan i innych elementów dekoracju wnętrz. Sklep na szablonie indywidualnym z wieloma ciekawymi rozwiązanimi javascript.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

  WWW.PRW-ASP.COM - strona dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dla Pracowni Relacji Wizualnych. Koncentracja głównie na dodawaniu newsów, prosty, minimalistyczny szablon.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Studio Drewna

  WWW.STUDIO-DREWNA.COM.PL - strona firmy posiadającej bogatą ofetę z zakresu budowy zadaszeń tarasów, żaluzji i rolet, domków całorocznych narzędziowych.
  Link do strony (KLIK)

 • Strona internetowa Szeregowiec Pieseł

  WWW.SZEREGOWIECPIESEL.PL - firma zajmująca się szkoleniem psów w Warszawie, dzielnica Piaseczno. Piękna, kolorowa strona według pomysłu pani Dominiki :
  Link do strony (KLIK)

E-marketing a SEO

Czy zadajesz sobie pytanie, po co w ogóle korzystać z narzędzi e-marketingu, skoro lepiej zainwestować w pozycjonowanie i potem przy znacznie mniejszym nakładzie kosztów mieć dobrą pozycję w Google? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: e-marketing, czyli GoogleAdWords czy Facebook Ads, działa natychmiast! Pozycjonowanie z kolei, jest procesem długotrwałym.
Dla przykładu: na dane słowo kluczowe można uruchomić reklamę w dosłownie godzinkę (po uprzednim przygotowaniu odpowiednich opisów i fraz) i link do naszej witryny będzie się wyświetlał na pierwszych miejscach w wynikach pozycjonowania. Ma to niebagatelne znaczenie szczególnie w przypadku gdy mamy jakiś nowy produkt, czy event i chcemy aby klienci dotarli do niego "na już" a nie za kilka miesięcy.
Dlatego zalecamy korzystanie z oferty e-marketingu, w przypadkach szczególnych lub też w początkowej fazie pozycjonowania strony.